brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārvaldīšana

Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 59.panta pirmo daļu Possessor ir pienākums:

 • nodot privatizētās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā;
 • pārvaldīt tās valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas un to daļas līdz šo dzīvojamo māju un to daļu nodošanai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā;
 • nodot valsts dzīvojamās mājās esošos neprivatizētos dzīvokļus, mākslinieku darbnīcas, neapdzīvojamās telpas un neprivatizētās valsts dzīvojamās mājas pašvaldībām;
 • koordinēt valsts dzīvojamo māju un to daļu nodošanu pašvaldībām.

Uz dzīvojamo māju pārvaldīšanu ir attiecināmi šādi normatīvie akti:

PĀRVALDĪŠANAS TIESĪBU NODOŠANA

Possessor veic valsts dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu privatizāciju un atsavināšanu, bet šo māju ilgtermiņa apsaimniekošana nav Possessor darbības funkcija. Līdz ar to Possessor atbalsta un organizē privatizācijai nodoto dzīvojamo māju nodošanu pārvaldīšanā dzīvokļu īpašniekiem.

Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta septīto daļu valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai pašvaldības pienākums ir pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.

Ja dzīvokļu īpašnieki vēlas:

 • palielināt dzīvokļu īpašnieku kontroli pār dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesu,
 • uzlabot dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un optimizēt pārvaldīšanas izdevumu apmēru,
 • lemt par dzīvojamās mājas remontdarbiem nepieciešamo uzkrājumu veidošanu un izlietošanu,

iesakām dzīvokļu īpašniekiem pārņemt pašiem savas mājas pārvaldīšanas tiesības.

Lai dzīvokļu īpašnieki pārņemtu privatizētās dzīvojamās mājas:

 • jāizveido dzīvokļu īpašnieku sabiedrība(biedrība) vai jāpilnvaro kādu fizisko vai juridisko personu veikt šo tiesību pārņemšanu;
 • jāiesniedz Possessor likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 51.panta piektajā daļā minētie dokumenti;
 • dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai jāiesniedz:
 • pieteikums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;
 • dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākuma nodošanu pilnvarotajai personai;
 • dzīvokļu īpašnieku savstarpējais līgums.

Dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai (biedrībai) jāiesniedz:

 • pieteikums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;
 • sabiedrības reģistrācijas apliecība (apliecināta kopija);
 • sabiedrības statūti (apliecināta kopija);
 • dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, sabiedrības izveidošanu un dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākuma nodošanu sabiedrībai.

Possessor izvērtēs iesniegto dokumentu atbilstību Dzīvokļa īpašuma likuma un  likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 51.panta prasībām, pieņems lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai (biedrībai) vai pilnvarotajai personai un organizēs dzīvojamās mājas un dokumentu nodošanu dzīvokļu īpašniekiem (to pilnvarotajai personai), parakstot attiecīgu nodošanas - pieņemšanas aktu.