Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Darbības rezultāti

Possessor ārkārtas akcionāru sapulcē 2018.gada 22.februārī tika apstiprināta stratēģija. Faktiskie Possessor darbības rezultāti ir atspoguļoti atbilstoši stratēģijā definētajiem nefinanšu un finanšu mērķiem.

NEFINANŠU MĒRĶI UN TO REZULTĀTĪVIE RĀDĪTĀJI MĒRVIENĪBA 2016.G. 2017.G. 2018.G. 2019.G. 2020.G.
1. Samazināt zemesgabalu un nekustama īpašuma objektu portfeli, veicinot prīvatizācijas pabeigšanu
1.1. Noslēgtie zemesgabalu un nekustamā īpašuma objektu pirkums līgumi skaits 49 58 58 55 70
1.2. Noslēgto zemesgabalu un nekustamā īpašuma objektu pirkums līgumu kopējā vērtība tūkst. euro 2 167 3 066 1 398 3 424 360
1.3. Ieņēmumi no noslēgtajiem zemesgabalu un valsts nekustamo īpašumu nomas līgumiem tūkst. euro 477 434 252 260 163
2. Nodrošināt dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu atsavināšanu, pārvaldīšanu un prīvatizācijas pabeigšanu
2.1. Noslēgtie dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu atsavināšanas pirkuma līgumi skaits 111 195 230 215 219
2.2. Noslēgto dzīvokļu īpašumu pirkums līgumu kopējā vērtība tūkst. euro 1 113 1 390 1 079 1 268 1 780
3. Nodrošināt turējumā esošo valsts kapitāla daļu pārvaldīšanu, prīvatizāciju un atsavināšanu, kā arī problemātisko aktīvu pārvaldīšanu atbilstoši Ministru kabineta un Eiropas Komisijas lēmumiem
3.1. Prīvatizētas un atsavinātās valsts kapitala daļu paketes skaits 4 5 2 3 2
3.2. Prīvatizēto un atsavināto kapitāla daļu līgumu kopēja vērtība tūkst. euro 2 479 14 258 818 431 43
3.3. Nodrošināta valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldība, t.sk. izpildīti MK un EK pieņemtie lēmumi izpildes apraksts izpildīts izpildīts izpildīts izpildīts izpildīts
4. Nodrošināt norēķinu par privatizētajiem un atsavinātajiem objektiem un citu saistību izpildes kontroli
4.1. Izpildītas zemesgabalu, nekustama īpašuma objektu, dzīvokļu īpašumu un kapitāla daļu privatizācijas vai atsavināšanas līgumu saistības (pabeigts privatizācijas vai atsavināšanas process) skaits 205 379 357 353 403
4.2. Iemaksas valsts budžetā un citām valsts institūcijām no privatizācijas, atsavināšanas un nomas tūkst. euro 5 390 17 290 2 574 1 117 1 097
5. Nodrošināt efektīvu un stabilusertifikātu uzskaites un norēķinu sistēmu valstī (uzsākts no 2017.g.)
5.1. Nodrošināt stabila kontu uzskaites sistēmas darbību 95% apmērā no darba laika N/A izpildīts izpildīts izpildīts izpildīts izpildīts
FINANŠU MĒRĶIS UN TĀ REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI MĒRVIENĪBA 2016.G. 2017.G. 2018.G. 2019.G. 2020.G.
Nodrošināt stabilu kopējo ienēmumu plūsmu, vienlaikus kontrolējot izmaksas un sekmējot darbības efektivitāti
1 Normatīvie atskaitījumi tūkst. euro 2 799 3 783 2 154 3 029 1 973
2 Normalizētā EBITDA* tūkst. euro 76 390 254 1 023 488
3 Normalizētā peļņa vai zaudējumi* tūkst. euro 0 281 166 915 378
CITI FINANŠU RĀDĪTĀJI MĒRVIENĪBA 2016.G. 2017.G. 2018.G. 2019.G. 2020.G.
Neto apgrozījums tūkst. euro 2 844 2 896 2 559 3 566 2 684
Peļņa vai zaudējumi tūkst. euro 5 785 -11 -3 395 1 186 728
Bilances kopsumma tūkst. euro 49 342 16 545 12 225 12 629 13 206
Pašu kapitāls tūkst. euro 8 660 8 640 8 237 9 415 10 135
Ieguldījumi tūkst. euro 226 172 231 794 162
No valsts vai pašvaldības budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā tūkst. euro 22 213 0 0 350

 * EBITDA un peļņa tiek normalizēti, atskaitot izdevumus, kas saistīti ar ieguldījumiem meitas sabiedrību kapitālā un izveidotiem uzkrājumiem ārkārtas izdevumiem.