brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Darbības rezultāti

NEFINANŠU MĒRĶI UN TO REZULTĀTĪVIE RĀDĪTĀJI MĒRVIENĪBA 2017.G. 2018.G. 2019.G. 2020.G. 2021.G.
Mērķis 1: Efektīvi izstrādāt portfeli, pārdodot turējumā esošos aktīvus un veicot iemaksas valsts un pašvaldību budžetos
1.1. Noslēgtie pirkuma līgumi skaits 258 290 273 291 306
1.2. Noslēgto pirkuma līgumu vērtība tūkst. EUR 18 714 3 295 5 123 2 183 2 541
1.3. Iemaksas valsts un pašvaldību budžetos tūkst. EUR 17 290 2 574 1 117 1 097 2 663
Mērķis 2: Veikt nepieciešamās darbības savas kompetences robežās, lai pabeigtu valsts īpašuma objektu privatizācijas procesu valstī
2.1. Possessor turējumā esošie neprivatizētie objekti skaits NA NA NA 586 253
2.2. Nodrošināta stabila privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas darbība izpildes apraksts
Mērķis 3: Nodrošināt turējumā esošo valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību atbilstoši Ministru kabineta un Eiropas Komisijas lēmumiem
3.1. Nodrošināta valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldība, t.sk. izpildīti MK un EK pieņemtie lēmumi izpildes apraksts
FINANŠU MĒRĶIS UN TĀ REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI MĒRVIENĪBA 2017.G. 2018.G. 2019.G. 2020.G. 2021.G.
Nodrošināt stabilu kopējo ienēmumu plūsmu, vienlaikus kontrolējot izmaksas un sekmējot darbības efektivitāti
1 Normatīvie atskaitījumi tūkst. EUR 3 783 2 154 3 029 1 973 1 922
3 Normalizētā peļņa vai zaudējumi* tūkst. EUR 281 166 915 378 228
CITI FINANŠU RĀDĪTĀJI MĒRVIENĪBA 2017.G. 2018.G. 2019.G. 2020.G. 2021.G.
Neto apgrozījums tūkst. EUR 2 896 2 559 3 566 2 684 2 636
Peļņa vai zaudējumi tūkst. EUR -11 -3 395 1 186 728 228
Bilances kopsumma tūkst. EUR 16 545 12 225 12 629 13 206 12 970
Pašu kapitāls tūkst. EUR 8 640 8 237 9 415 10 135 10 355
Ieguldījumi tūkst. EUR 172 231 794 162 92
No valsts vai pašvaldības budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā tūkst. EUR 213 0 0 350 0
Saņemtā valsts vai pašvaldības budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums tūkst. EUR 213 0 0 350 0

 * Peļņa tiek normalizēta, atskaitot izdevumus, kas saistīti ar ieguldījumiem meitas sabiedrību kapitālā un izveidotiem uzkrājumiem ārkārtas izdevumiem.