brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti

Zaļa labības pļava ar tumšu debess jumuPossessor saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 26.novembra noteikumiem Nr.557 “Noteikumi par valsts īpašumu privatizāciju veicošās institūcijas pārvaldes uzdevuma deleģēšanu" veic tam deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu – valsts īpašuma objektu un valsts zemesgabalu privatizāciju likumā Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktās kompetences ietvaros, kā arī valsts nekustamā īpašuma objektu pārdošanu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajos gadījumos. 

Tāpat, ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumus Nr.1106 "Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība", zemes reformas ietvaros Possessor slēdz zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus ar bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, ja atjaunotā vai piešķirtā līdzvērtīgā zemesgabala platība ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, un tā pārsniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas.