VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2018/26 Zemes vienību "Eidīši", Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, "Rozeļmuižas stallis", Rozeļmuižā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā un "Cepurīšu ferma", Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plān pieņemts lēmums
PA/2018/25 Nekustamā īpašuma Rumbulas ielā 29, Rīgā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2018/24 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/31 VAS “Privatizācijas aģentūra” ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana publicēts
PA/2018/14 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2018/10 Degvielas iegāde VAS “Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums
PA/2018/27 VAS “Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošu valsts zemesgabalu sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) publicēts
PA/2018/30 Nekustamā īpašuma Puškina ielā 2/Robežu ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 3407, sastāvā esošās būves pamatu, t.sk., sienas fragmenta (kadastra apzīmējums 1300 026 3407 001) un zemesgabala 53/100 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2018/29 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2018/12 IP telefonijas sakaru nodrošināšana un aparatūras noma pieņemts lēmums
PA/2018/18 Ēku renovācijas būvprojekta ekspertīze pieņemts lēmums
PA/2018/28 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana publicēts
PA/2018/16 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/13 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/2 Datu regulas ieviešanas gatavības novērtējums pieņemts lēmums
PA/2018/8 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/11 Nekustamā īpašuma Puškina ielā 2/Robežu ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 3407, sastāvā esošās būves pamatu, t.sk., sienas fragmenta (kadastra apzīmējums 1300 026 3407 001) un zemesgabala 53/100 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/9 Nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem pieņemts lēmums
PA/2018/7 Nekustamā īpašuma Kalna ielā 3, Aucē, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2018/3 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/1 Nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/4 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums