VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2017/102 Būves Mellužu prospektā 31, Jūrmalā, tehniskā izpēte publicēts
PA/2017/99 Zemes vienības “Acupes”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, situācijas plāna aktualizācija publicēts
PA/2017/90 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/93 Arhivēšanas pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” pieņemts lēmums
PA/2017/97 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2017/98 Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas dzīvojamā mājā Lokomotīves ielā 10, Ventspilī, projektēšana un ierīkošana publicēts
PA/2017/91 VAS “Privatizācijas aģentūra”, SIA “FeLM” un jaundibināmās meitas sabiedrības ar ierobežotu atbildību vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2017/87 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes vienībai Bērzu alejā 2, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, un zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums
PA/2017/92 Zemes vienības “Acupes”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, situācijas plāna aktualizācija pieņemts lēmums
PA/2017/89 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2017/86 Dabīgā ūdens piegāde un ūdens dzesēšanas un sildīšanas iekārtu noma pieņemts lēmums
PA/2017/94 Par valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanu publicēts
PA/2017/82 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/79 Jauna transportlīdzekļa noma pieņemts lēmums
PA/2017/83 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes vienībai Bērzu alejā 2, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, un zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums
PA/2017/84 Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana pieņemts lēmums
PA/2017/74 VAS „Privatizācijas aģentūra” ēku un teritorijas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, apsardze pieņemts lēmums
PA/2017/77 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
PA/2017/76 Nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Drustos, Drustu pag., Raunas nov., tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/62 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/40 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/38 Zemes vienības "Bīberi", Pāles pagastā, Limbažu novadā un zemes vienības „Mežmalas”, Pāles pagastā, Limbažu novadā kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums
PA/2017/36 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/19 Nekustamā īpašuma Vikingu ielā 3A k-1; Vikingu ielā 3, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 004 6508) un Vikingu ielā 3, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 504 6502) tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/11 AS “Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija”, AS “Lielplatone”, AS “Rīgas dzirnavnieks” un AS “Latvijas maiznieks” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/5 Zemes vienības “Saknes 1”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums
PA/2017/71 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/69 Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" informācijas sistēmas uzturēšana un papildināšana pieņemts lēmums
PA/2017/52 Juridiskie pakalpojumi VAS „Privatizācijas aģentūra” tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums
PA/2017/59 Būvdarbi un autoruzraudzība dzīvojamās mājas Apogu ielā 6, Ogrē, kadastra apzīmējums 7401 004 0877 001, nodošanai ekspluatācijā pieņemts lēmums
PA/2017/65 Nekustamā īpašuma Viskaļu ielā 38, Rīgā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2017/63 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
PA/2017/58 Meža inventarizācijas veikšana zemesgabalā „Bulduri 1607”, Jūrmalā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.13000071607 zemes vienības kadastra apzīmējums 13000071607) pieņemts lēmums
PA/2017/54 Privatizācijas aģentūras ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums
PA/2017/50 Valsts īpašuma objektu Selgas ielā 9, Rīgā, un “Zemnieku kalte” Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/55 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” pieņemts lēmums
PA/2017/53 Nekustamā īpašuma Vītolu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2017/49 Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas dzīvojamā mājā Lokomotīves ielā 10, Ventspilī, projektēšana un ierīkošana pieņemts lēmums
PA/2017/47 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/46 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2017/42 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2017/43 Nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 88A, Rīgā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/41 Privatizācijas aģentūras ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā fasādes un logu mazgāšana pieņemts lēmums
PA/2017/35 Nekustamo īpašumu Jaunlutriņu pagastā, Saldus novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/32 Juridiskie pakalpojumi VAS "Privatizācijas aģentūra" tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums
PA/2017/30 Informācijas izlādes funkcionalitātes izstrāde Privatizācijas sertifikātu pārvaldības sistēmai un datu izlādes darbu veikšana pieņemts lēmums
PA/2017/34 Zemes robežu apsekošana un atjaunošana zemes vienībā „Ķemeri 6107”, Jūrmalā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.13000266107, zemes vienības kadastra apzīmējums 13000266107) pieņemts lēmums
PA/2017/23 Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums
PA/2017/29 Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 44, Durbē, Durbes novadā sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2017/20 Dzīvojamās ēkas Muižas ielā 10, Ādažos, Ādažu novadā, kadastra apzīmējums 80440040060011, nojaukšana pieņemts lēmums
PA/2017/28 Nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 31, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 014 2010) tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/21 Izmaiņu būvprojektā, autoruzraudzības un būvdarbu veikšana, dzīvojamās mājas Apogu ielā 6, Ogrē, kadastra apzīmējums 7401 004 0877 001, nodošanai ekspluatācijā pieņemts lēmums
PA/2017/33 Meža inventarizācijas veikšana zemesgabalā „Bulduri 1607”, Jūrmalā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.1300 007 1607 zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 007 1607) pieņemts lēmums
PA/2017/22 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/6 Elektroenerģijas iegāde pieņemts lēmums
PA/2017/17 Nekustamā īpašuma “Dālijas”, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/10 AS “Ceļu pārvalde”, AS “Sanitārā transporta autobāze”, AS “Komunālprojekts” un SIA “Balt Aliance” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/18 Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums
PA/2017/14 Meža inventarizācijas veikšana zemesgabalā „Ķemeri 6107”, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6107, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 026 6107) pieņemts lēmums
PA/2017/9 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/2 Zemes vienību Kantora ielā 1, Rīgā, Vairoga ielā 29, Rīgā, Drujas ielā 38, Daugavpilī, kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
PA/2017/1 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/64 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums