brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Apbūvēti zemesgabali

Apbūvēta zemesgabala privatizācija

Apbūvētu zemesgabalu ir tiesīgas privatizēt personas, kuru īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemesgabala, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Apbūvēta zemesgabala privatizācijas ierosinājuma iesniegšanas termiņš bija 2006.gada 31.augusts.

Veicamās darbības

 • Ja pēc privatizācijas ierosinājuma saņemšanas mainījies ēkas (būves) īpašnieks, jaunajam ēkas (būves) īpašniekam ir jānoslēdz zemesgabala nomas līgums.
 • Apbūvētam zemesgabalam, uz kura esošo ēku (būvju) īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, Possessor izstrādā privatizācijas paziņojumu.
 • Possessor nosūta personai privatizācijas paziņojumu, kurā tiek norādītas ziņas par zemesgabalu, kā arī tiek lūgts rakstveidā informēt par personai vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu.
 • Personai jāpiesakās privatizēt zemesgabalu 2 mēnešu laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas, iesniedzot privatizācijas paziņojumā norādītos dokumentus un ziņas.
 • Ja persona savas pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu neizmanto, tai saglabājas zemes nomas tiesības, un šis zemesgabals netiek privatizēts vai atsavināts citām personām.
 • Ja persona apliecina vēlmi iegādāties zemesgabalu, tad Possessor valde lemj par pircēja apstiprināšanu un ierakstītā vēstulē nosūta uzaicinājumu noslēgt pirkuma līgumu.

Apbūvēta zemesgabala vērtība

 • Apbūvētu zemesgabalu privatizē par Valsts zemes dienesta noteikto konkrētā apbūvētā zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām.
 • Valsts zemes dienests apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām, ņemot vērā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par zemesgabala platību, apgrūtinājumiem un zemesgabala lietošanas mērķi privatizācijai.

Norēķini un maksāšanas līdzekļi

 • Apbūvētu zemesgabalu var privatizēt ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu. No 03.07.2019. maksimālais termiņš norēķiniem - līdz 5 gadiem no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
 • Maksājumi par apbūvētu zemesgabalu veicami eiro un īpašuma kompensācijas sertifikātos.
 • Apbūvēta zemesgabala pircējs ir tiesīgs īpašuma kompensācijas sertifikātos maksājamo daļu samaksāt eiro, kā arī atbilstoši spēkā esošajam Ministru kabineta rīkojumam par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus, Ministru kabineta rīkojumā noteiktajā laika posmā personai ir tiesības īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli izmantot privatizācijas sertifikātus un maksājumus veikt saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumā noteikto proporciju.
 • Privatizējot apbūvētu zemesgabalu, uz kura atrodas mežaudze, pircējs izpērk arī mežaudzi. Mežaudzes vērtību Possessor nosaka eiro, un tā ir vienāda ar Valsts meža dienesta noteikto mežaudzes vērtību.
 • Par apbūvētiem zemesgabaliem, par kuriem līdz 2003.gada 31.decembrim iesniegts privatizācijas ierosinājums, īpašuma kompensācijas sertifikātos maksājamā daļa ir ne mazāka par 80% .
 • Par tiem apbūvētajiem zemesgabaliem, par kuriem privatizācijas ierosinājums iesniegts no 2004.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.augustam, īpašuma kompensācijas sertifikātos maksājamā daļa no zemesgabala pārdošanas cenas ir šāda:
  • Rīgā un Jūrmalā - 40%;
  • Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā, Rēzeknē, Ventspilī, Baldonē, Baložos, Olainē, Salaspilī, Saulkrastos, Siguldā un Vangažos – 50%;
  • citās pilsētās un lauku apvidos – 80%

Apbuvēta zemesgabala atsavināšana

Kopš 2019.gada 1.novembra Possessor veic tādu apbūvētu zemesgabalu atsavināšanu, kuri nodoti privatizācijai un kuru privatizācija ir izbeigta vai privatizācijas tiesības nav izmantotas likumā noteiktajā termiņā, un kuri atrodas Possessor valdījumā, ja par tiem iesniegti atsavināšanas ierosinājumi. Apbūvētu zemesgabalu atsavināšanu, iesniedzot atsavināšanas ierosinājumu, ir tiesīgas ierosināt personas, kuru īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemesgabala, ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Apbūvētā zemesgabala pārdošanas vērtību Possessor nosaka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, pieaicinot vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. Pārdošanas nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī. Apbūvētu zemesgabalu var pārdot ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu, maksimālais termiņš norēķiniem - līdz 5 gadiem no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Maksājumi par apbūvētu zemesgabalu veicami euro.