brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Aktuālas izmaiņas normatīvajos aktos

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”

Saeima 2013.gada 21.februārī pieņēma grozījumus likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, kas paredz vairākas izmaiņas dzīvojamo māju privatizācijas procesā. Likuma grozījumi izsludināti 2013.gada 7.martā un likums stāsies spēkā 2013.gada 21.martā.

Pieņemtie grozījumi paredz vairākas būtiskas izmaiņas dzīvojamo māju privatizācijas procesā, kas skar rīcību ar īpašumā iegūto telpu pirms mājas privatizācijas uzsākšanas, termiņa pagarināšanu dzīvojamo māju privatizācijas uzsākšanai, kā arī dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumus pēc dzīvokļu privatizācijas pabeigšanas.

Grozījumi paredz pagarināt termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim, kādā VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) var pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu. Līdz šim likumā bija noteikts, ka lēmumu par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu var pieņemt ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim.

Līdz šim iedzīvotāji ne visos gadījumos pēc dzīvokļu privatizācijas pabeigšanas bija ieinteresēti pārņemt māju pārvaldīšanā. PA veic valsts dzīvojamo māju privatizāciju, bet to ilgtermiņa apsaimniekošana nav PA darbības funkcija. Lai risinātu šo situāciju likuma grozījumos noteikts, ka PA sasauc dzīvokļu īpašnieku sapulci un informē iedzīvotājus par pārvaldīšanas tiesību nodošanu 6 mēnešu laikā. Šajā periodā iedzīvotājiem ir jāizvēlas mājas pārvaldnieks, kas pārņem mājas pārvaldīšanu no PA. Attiecīgi tiek izbeigti komunālo pakalpojumu sniegšanas līgumi ar PA pilnvaroto personu un tos pārslēdz jaunais mājas iedzīvotāju izvēlētais apsaimniekotājs.

Attiecībā uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu, ko persona ieguvusi īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un nav noslēgusi pirkuma līgumu paziņojumā par pirkuma līguma slēgšanu norādītajā termiņā, grozījumi nosaka aizliegumu pēc 2013.gada 15.marta veikt jebkādus darījumus ar īpašumu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. Ja īpašumam ir mainījies īpašnieks un darījums ir noslēgts līdz 2013.gada 15.martam, jaunajam īpašniekam ir jānoslēdz pirkuma līgums ar PA un jāpabeidz īpašuma privatizācija. Pēc šī termiņa Kadastra reģistrā netiks veiktas izmainās, kamēr telpas īpašnieks nebūs noslēdzis pirkuma līgumu ar PA.

Grozījumi paredz privatizētā objekta īpašniekam pienākumu maksāt nomas maksu par valsts vai pašvaldības īpašumā esošā privatizējamā zemes gabala domājamām daļām sākot ar 2013.gada 1.aprīli, ja īpašnieks uzaicinājumā norādītājā termiņā nenoslēdz vienošanos par zemes domājamo daļu iegūšanu īpašumā bez atlīdzības. Nomas maksa šādā gadījumā nevar pārsniegt zemes nodokļa lielumu.

Likuma teksts ir pieejams http://likumi.lv/doc.php?id=255197