brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Kandidātus turpmāk izvirzīs Nomināciju komiteja

Izvirzot darbam VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) pārvaldāmajos uzņēmumos padomes vai valdes locekļu amata kandidātus, PA vadīsies pēc Valsts kapitālu daļu pārvaldības koncepcijā noteiktajiem padomes un valdes locekļu izvirzīšanas principiem. Saskaņā ar koncepcijā noteikto pretendentu atlasei PA izveidos starpinstitūciju nominācijas komiteju. Nominācijas komitejas pienākums būs apkopot nozaru organizāciju iesniegtos amatpersonu amata kandidātus un pēc iepriekš apstiprinātiem kritērijiem vērtēt to atbilstību konkrētam amatam. Kvalificētākais pretendents tiks izvirzīts apstiprināšanai amatā.  

Koncepcijā noteikts, ka padomes un valdes locekļi tiek izvirzīti, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem (izglītība, pieredze, zināšanas par nozari, finansēm, vadīšanu, motivācijas metodēm u.c.). Vienlaikus koncepcijā ir noteikts, ka padomes locekļus izvirza veidojamās centralizētās pārvaldības institūcijas izveidota nominācijas komiteja. PA uzskata, ka koncepcijā noteiktie principi padomes un valdes locekļu atlasei ir ieviešami arī līdz centralizētās pārvaldības institūcijas izveidei, un jau šobrīd PA tos ieviesīs praksē.

Atbilstoši koncepcijā noteiktajiem kandidātu izvirzīšanas principiem, PA izveidos starpinstitūciju nominācijas komiteju, kuras uzdevums būs nodrošināt padomes vai valdes locekļu atlasi PA turējumā vai īpašumā esošajās kapitālsabiedrībās, ievērojot noteikto, ka kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidotas padomes, valdes locekļus izvirza padome. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt valsts kā akcionāra interešu pārstāvniecību, nominācijas komitejā PA ir aicinājusi darboties nozaru ministriju - Finanšu, Satiksmes, Ekonomikas ministriju pārstāvjus un novērotāja statusā biedrību „Sabiedrība par atklātību - Delna”. Nominācijas komitejas sastāvs var tikt paplašināts, atbilstoši uzņēmuma darbība specifikai, piesaistot arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Lai izveidotu kandidātu sarakstu, PA aicinās nozaru organizācijas ieteikt kandidātus, kas varētu tikt nominēti darbam PA pārvaldībā esošu uzņēmumu valdēs un padomēs. Nominācijas komiteja no apkopotā kandidātu saraksta tālākai apstiprināšanai izvirzīs konkrētam amatam labāk kvalificēto kandidātu saskaņā ar iepriekš apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem. Šobrīd nominācijas komitejas dalībnieku institūcijas ir uzaicinātas deleģēt pārstāvjus un darbs tiks sākts tiklīdz būs noskaidrots komitejas dalībnieku sastāvs.

Jaunā kārtība attieksies arī uz bankas Citadele padome locekļu iecelšanu. Bankas Citadele padomes loceklis Ģirts Freibergs ir nolēmis turpināt darbu AS ”Diena” valdē un PA ir saņēmusi iesniegumu par padomes locekļa pienākumu pildīšanas pārtraukšanu. Saskaņā ar Komerclikumu un akcionāru līgumu ar ERAB Latvijas pusei būs jāizvirza jauns padomes loceklis. Pēc tam bankas akcionāriem būs jāapstiprina jaunais padomes sastāvs akcionāru sapulcē. Bankas Citadele padomē darbojas pieci padomes locekļi un šobrīd bankas padome var darboties arī nepilnā sastāvā, kamēr nominācijas komiteja būs apstiprinājusi kandidātu darbam bankas padomē. Ņemot vērā bankas Citadele akcionāru starpā noslēgto līgumu, paredzēts veikt konsultācijas ar otru bankas akcionāru ERAB par amatpersonu izvirzīšanu.

Kopumā PA pārvalda 21 uzņēmumu kapitāla daļas, tai skaitā tādos uzņēmumos kā Reverta, Banka Citadele, Lattelecom un LMT.