brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

2021.gadā Possessor koncerns pārskaitīja valsts un pašvaldību budžetos
teju 16 milj. eiro

2021.gadā SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (Possessor) ir pārskaitījusi valsts un pašvaldību budžetos ieņēmumus no valsts īpašumu privatizācijas, atsavināšanas, valsts īpašumu iznomāšanas un zemes izpirkuma līgumiem 2,66 milj. eiro apmērā. Possessor meitas sabiedrības SIA “FeLM”, SIA “REAP” un LAS “Reverta” atbilstoši iepriekš noslēgtajiem cesijas un aizdevuma līgumiem kopumā ir veikušas 13,10 milj. eiro lielus maksājumus valstij.

Possessor koncernu veido tās meitas sabiedrības SIA “FeLM” (līdzdalības daļa kapitālā 100%), SIA “REAP” (līdzdalības daļa kapitālā 100%) un LAS “Reverta” (līdzdalības daļa kapitālā 96,89%). Possessor konsolidētajā pārskatā ir iekļautas SIA “FeLM” un SIA “REAP”. Possessor koncernā ietilpstošā LAS “Reverta”, pamatojoties uz Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, konsolidācijā netiek iekļauta.

2021.gadā koncerna kopējie ieņēmumi bija 9,14 milj. eiro (2020.gadā 3,98 milj. eiro), noslēdzot pārskata gadu ar 0,23 milj. eiro lielu peļņu (2020.gadā peļņa bija 0,73 milj. eiro). Koncerna pašu kapitāls 2021.gada 31.decembrī bija 10,36 milj. eiro (2020.gadā 10,14 milj. eiro).

Koncerna darbības rezultātā 2021.gadā valsts un pašvaldību budžetos pārskaitīti līdzekļi kopumā 15,76 milj. eiro apmērā, no tiem Possessor ir pārskaitījusi ieņēmumus no valsts īpašumu privatizācijas, atsavināšanas, valsts īpašumu iznomāšanas un zemes izpirkuma līgumiem 2,66 milj. eiro apmērā, SIA “FeLM” ir veikusi pārskaitījumu 10,00 milj. eiro apmērā, SIA “REAP” ir atmaksājusi Valsts kasei daļu no atgūtajiem līdzekļiem 2,10 milj. eiro apmērā, savukārt konsolidācijā neiekļautā LAS “Reverta” ir pārskaitījusi valstij 1,10 milj. eiro lielus līdzekļus.

2021.gadā Possessor turpināja izstrādāt valsts īpašumu portfeli, kopumā noslēdzot 306 pirkuma līgumus 2,54 milj. eiro vērtībā. Lielākais noslēgto līgumu skaits bija dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu segmentā (185 vienības), kam seko apbūvētu zemesgabalu un nekustamā īpašuma objektu pirkuma līgumi (120 vienības). Pārskata gadā noslēgts arī viens valsts kapitāla daļu pārdošanas darījums.

Izpildot Possessor deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, 2021.gadā pabeigts privatizācijas vai atsavināšanas process 448 valsts īpašuma objektiem, noslēgtas 183 vienošanās par zemes vienību domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības un 76 privatizējamo dzīvokļu īpašumu, dzīvojamo māju vai to domājamo daļu pirkuma līgumi. 2021.gadā kopumā dzīvokļu īpašniekiem pārvaldīšanā nodotas 13 dzīvojamās mājas.

Possessor gada pārskats un konsolidētais gada pārskats tika apstiprināts Possessor kārtējā dalībnieku sapulcē 2022.gada 20.aprīlī.