brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

PA iepriekšējo gadu pabeidz ar peļņu

Akcionāru sapulces apstiprinātais VAS “Privatizācijas aģentūra” (PA) gada pārskats liecina, ka 2016. gadu PA ir noslēgusi ar peļņu 5,79 milj. euro apmērā pretēji 71,31 tūkst. euro zaudējumiem 2015. gadā. PA turējumā esošā aktīvu portfeļa izstrādes rezultātā PA ir pārskaitījusi valsts budžetā un citām valsts institūcijām ieņēmumus no valsts īpašuma privatizācijas, atsavināšanas un parādu kapitalizācijas, kā arī no valsts īpašuma iznomāšanas 5,39 milj. euro apmērā. PA turējumā un valdījumā esošā valsts aktīvu portfeļa vērtība, neskaitot meitas sabiedrības, ir 151,55 milj. euro.

PA veic tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, kā arī ar atsevišķiem Ministru kabineta (MK) rīkojumiem uzdotos īpašos uzdevumus, kuri tās ikdienas darbības kontekstā tiek grupēti piecos biznesa virzienos – “Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti”, “Dzīvojamās mājas un dzīvokļu īpašumi”, “Kapitāla daļas un problemātiskie aktīvi”, “Līgumu kontrole” un “Privatizācijas sertifikāti”.

Veicot PA deleģētos uzdevumus, 2016. gadā PA izdevās saglabāt iepriekšējo gadu portfeļa izstrādes intensitāti, kopumā noslēdzot 164 pirkuma līgumus (2015. gadā – 149 līgumi) 5,76 milj. euro vērtībā jeb par 31% vairāk nekā 2015. gadā. 2016. gadā tika noslēgti 49 apbūvētu, neapbūvētu zemesgabalu un nekustamā īpašuma objektu pirkuma līgumi 2,17 milj. euro vērtībā. PA noslēdza 111 dzīvokļu īpašumu atsavināšanas līgumus 1,11 milj. euro vērtībā. NASDAQ Riga biržas izsolē tika realizētas visas PA turējumā esošās AS “Grindeks” un AS “Valmieras stikla šķiedra” akcijas par kopējo vērtību 2,06 milj. euro. Kopumā 2016. gadā tika veikti 4 valsts kapitāla daļu pirkuma darījumi par kopējo summu 2,48 milj. euro.

Attiecībā uz citiem valsts deleģētajiem uzdevumiem PA 2016. gadā noslēdza 694 vienošanās par zemes domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības, pašvaldībām īpašumā nodoti 15 valsts dzīvokļa īpašumi, pabeigta privatizācija 78 valsts īpašuma objektam un noslēgti 33 zemes izpirkuma līgumi.

2016. gadā PA tai valsts deleģētos pienākumus papildināja ar trim jauniem uzdevumiem – apkalpot privatizācijas sertifikātu kontus, slēgt un administrēt zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus, kā arī nodrošināt maksājumu saņemšanu privatizācijas sertifikātos par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju. Līdz ar to PA 2016. gada 1. oktobrī kļuva par vienīgo institūciju valstī, kas nodrošina privatizācijas sertifikātu apkalpošanu. Kopš 1994. gada Latvijas iedzīvotājiem piešķirti 112,4 miljoni privatizācijas sertifikātu, no kuriem līdz šā gada 1. janvārim izlietoti 109,8 miljoni sertifikātu, taču joprojām neizmantoti palikuši 2,5 miljoni sertifikātu. Neizmantotie sertifikāti ir izvietoti gandrīz 400 tūkst. kontos. No tiem vairāk nekā 60% kontos ir līdz 1 sertifikātam un vēl 26% kontos ir no 1 līdz 10 sertifikātiem.

PA ar MK lēmumiem tiek uzdoti arī speciāli uzdevumi, tai skaitā PA nodrošina problemātisko aktīvu (meitas sabiedrību) pārvaldību un atsavināšanu. 2016. gadā tika dibināts PA meitas uzņēmums SIA “FeLM”, kura vienīgais darbības mērķis ir prasījuma pret AS “KVV Liepājas metalurgs” pārvaldīšana.

Lai PA darbība būtu pārskatāmāka un atspoguļotu visus darbības virzienus, papildus PA gada pārskatam pirmo reizi ir sagatavots arī koncerna konsolidētais gada pārskats, kas ietver meitas uzņēmumu darbību. Koncernā, kura mātes sabiedrība ir PA, ir trīs meitas sabiedrības - AS "Reverta", SIA "Hiponia" un SIA "FeLM". Koncerna gada pārskats sagatavots, tajā iekļaujot meitas sabiedrības SIA “Hiponia” un SIA “FeLM”. Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likumā noteiktajam AS “Reverta” netika iesaistīta konsolidācijā.

Koncerns pārskata gadā ir aktīvi strādājis pie savā īpašumā, turējumā un valdījumā esošā aktīvu portfeļa izstrādes atbilstoši koncerna mērķim - pakāpeniski atgūt pēc iespējas vairāk līdzekļu no nekustamā īpašuma portfeļa un citiem aktīviem. Pārņemot 2016. gadā jaunu uzdevumu – prasījuma pret AS “KVV Liepājas metalurgs” pārvaldīšanu, kopējais koncerna konsolidētās bilances apjoms uz 2016. gada 31. decembri ir pieaudzis līdz 157,95 milj. euro, neskaitot konsolidācijā neiekļauto AS “Reverta”.

Kopumā koncerna īpašumā, kā arī turējumā un valdījumā ir aktīvi ar kopējo vērtību 309,50 milj. euro, kas ietver gan atsavināšanai un privatizācijai nodotos valsts īpašumus, gan arī PA un tās meitas uzņēmumu aktīvus, kas ietverti konsolidētajā gada pārskatā. PA īpašumā ir arī AS “Reverta” 96,89% akcijas. AS “Reverta” aktīvu apjoms uz 2016. gada 31.  decembri bija 58,94 milj. euro.

PA ir izstrādājusi turpmākās darbības stratēģijas projektu, kurā kā darbības mērķis ir noteikts – nodrošināt profesionālu valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību, kā arī PA turējumā esošo aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, atsavināšanu un privatizāciju. Stratēģijas projektā noteikto mērķi saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu jāapstiprina MK.