brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

PA pilnveidos personāla vadības politiku

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) ir saņēmusi SIA „MOI” veiktās PA darba organizācijas un personāla vadības revīzijas atzinumu. PA vadība kopumā atbalsta atzinumā pausto, ka virknē personāla pārvaldības jautājumu ir nepieciešami uzlabojumi, un daļa no tiem jau ir ieviesti dzīvē. Lai kompleksi uzlabotu personāla pārvaldības jautājumus, ir izstrādāts rīcības plāns, kas paredz nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un procedūru ieviešanu. Audits nav konstatējis likuma pārkāpumus, bet ir fokusēts uz nepieciešamajiem uzlabojumiem, lai PA personāla pārvaldība atbilstu labākajai praksei.

Revīzijas veicēji virknē gadījumu norāda uz konkrētu procedūru un vienotas lēmumu pieņemšanas prakses trūkumu. Piemēram, nav izstrādāta vienota darbinieku atlases un pieņemšanas darbā kārtība. Lai arī darbinieku atlasei tiek organizēti konkursi un izvērtēšanu veic atlases komisijas, saskaņā ar revīzijas rezultātiem nav noteikti vienoti principi, kā tās tiek veidotas un noteiktas to pilnvaras. Tāpat PA nav izstrādāta vienota politika personāla pārvaldības jautājumos, lai gan atsevišķos dokumentos ir reglamentēti konkrēti personāla vadības jautājumi. Audits arī ir vērtējis dažādu personāla pārvaldības procedūru ievērošanu un ir ieteiktas vairākas rekomendācijas prakses uzlabošanai.

PA vadība uzskata, ka liela daļa revīzijā konstatēto atzinumu ir pamatoti un nepieciešams veikt darbības, lai ieviestu auditoru rekomendācijas. Lielākā daļa konstatēto trūkumu saistīti ar gadiem veidojušos PA personāla pārvaldes praksi, kas saskaņā ar revīzijā konstatēto neatbilst mūsdienīgai personāla vadībai un aprobežojas ar personāla lietvedības kārtošanu. Pēdējos gados ir veiktas nozīmīgas personāla, organizatoriskās struktūras un pārvaldības procedūru izmaiņas, lai tās atbilstu modernas un mūsdienīgas organizācijas prasībām. PA ir pārgājusi uz elektronisko dokumentu apriti, pārskatīta struktūra, lai tā atbilstu šodien veicamajām funkcijām, kā arī uzsākta darbinieku novērtēšana, kāda iepriekš vispār netika veikta. Šīs pārmaiņas rada papildus stresu darba kolektīvā un rada emocionālu spriedzi, kā arī veido pamatu atsevišķām konfliktsituācijām un uz to arī norāda audita veicēji.

Šobrīd PA struktūras pārkārtošana un personāla izmaiņas pamatā ir pabeigtas, kas ļaus darbam notikt normālā režīmā. Par to liecina arī būtisks darba rezultātu kāpinājums, salīdzinot pirmajā pusgadā paveikto ar iepriekšējā perioda rezultātiem. Optimizācija ir devusi arī būtiski finansiālo efektu. 2011.gadā PA ieņēmumi no privatizācijas sasniedza 7,73 miljonus latu, kas ir par 24% vairāk kā 2010.gadā. Savukārt, privatizācijas procesa un citu papildus funkciju nodrošināšanas izdevumus 2011.gadā ir izdevies kopumā samazināt par 717 339 latu.

PA nevar piekrist auditoru secinājumam, ka  organizatoriskās struktūras un darbinieku skaita izmaiņas nav bijušas efektīvas. Salīdzinot, piemēram, Zemes un nekustamā īpašuma privatizācijas sektora darbinieku paveikto 2011.gada 6 mēnešos, kad sektorā strādāja 16 darbinieki, un paveikto 2012.gada 6 mēnešos, kad sektorā strādā 9 darbinieki, ir redzams, ka 2012.gada 6 mēnešos būtiski ir palielinājies paveiktā darba apjoms. 2012.gada 6 mēnešos ir apstiprināti 27 nekustamo īpašumu un neapbūvētu zemesgabalu  privatizācijas noteikumi un 68 zemesgabalu privatizācijas paziņojumi, noslēgti  7 nekustamo īpašumu pirkuma līgumi un 35 zemesgabalu pirkuma līgumi, kopā par summu Ls 1 795 431. Savukārt 2011.gada 6 mēnešos bija apstiprināti 34 zemesgabalu privatizācijas paziņojumi un noslēgti 28 zemesgabalu pirkuma līgumi, nebija apstiprināti privatizācijas noteikumi nevienam nekustamā īpašuma objektam un bija noslēgts viens pirkuma līgums.

Vairāki revīzijā  konstatētie trūkumi jau ir novērsti, bet pārējo novēršanai ir izstrādāts rīcības plāns, kas paredz personāla politikas un atbalstošo dokumentu un procedūru izstrādi. Ar veicamo pasākumu plānu ir iepazīstināta arī EM. PA darbības audits tika nozīmēts pēc PA lūguma, lai izbeigtu spekulācijas par PA nesaimniecisku vai nelikumīgu darbību.

Guntis Kārkliņš

PA sabiedrisko attiecību vadītājs

Tālr. +371 67021354; Mob.tālr. +371 22019025

guntis.karklins@pa.gov.lv

K.Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887