brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

PA valde lemj par Kronvalda bulvāri 2B

Kronvalda bulvāra 2B saglabāšanai valsts īpašumā nepieciešams MK lēmums

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) ir saņēmusi Kultūras ministrijas (KM) lūgumu veikt darbības, lai nekustamais īpašums Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā, tiktu saglabāts valsts īpašumā, jo tas ir nepieciešams VAS „Latvijas Nacionālais teātris” (Nacionālais teātris) valsts deleģēto funkciju kultūras jomā nodrošināšanai. Veicot juridisku izpēti, PA konstatēja, ka tikai Ministru kabinets (MK) var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot īpašumu privatizācijai. Ņemot vērā KM lūgumu, PA valde šodien pieņēma lēmumu pagarināt termiņu līdz sešiem mēnešiem nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā, pircēja noteikšanai, lai iesaistītās puses varētu veikt to kompetencē esošas darbības nekustamā īpašuma saglabāšanai valsts īpašumā.

Pagājušā nedēļā PA valde tikās ar KM un Nacionālā teātra pārstāvjiem, lai uzklausītu pušu viedokļus par turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā. Nekustamais īpašums atrodas privatizācijas procesā, tomēr Nacionālais teātris ir uzsvēris, ka to nepieciešams saglabāt valsts īpašumā, lai teātris varētu attīstīties un pilnvērtīgi veikt tam uzticētās sabiedriskās funkcijas. Tikšanās laikā Nacionālā teātra direktors Ojārs Rubenis uzsvēra, ka kopš MK lēmuma par nekustamā īpašuma nodošanu privatizācijai, ir mainījušies faktiskie apstākļi. Teātrim šī objekta sastāvā esošais zemesgabals nepieciešams gan jaunas skatītāju zāles, gan tērpu noliktavu izbūvei. KM apliecināja, ka valsts interešu nodrošināšanai, nekustamais īpašums būtu paturams valsts īpašumā.

Neievērojot Ekonomikas ministrijas lūgumu atlikt privatizācijas noteikumu apstiprināšanu, iepriekšējā PA valde 2012.gada 29.augustā nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā, privatizācijas noteikumus un noteica nosacīto cenu 150 200 lati. Iepriekšējās PA valdes rīcība, neņemot vērā KM un Nacionālā teātra pausto viedokli par nepieciešamību saglabāt šo nekustamo īpašumu valsts īpašumā un EM lūgumu atlikt privatizācijas noteikumu apstiprināšanu, bija viens no iemesliem valdes atbrīvošanai no amata.

Nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā, sastāvā ietilpst zemesgabals 3475 m2 platībā, ēka – tenisa klubs un divas palīgceltnes. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas noslēgto nomas līgumu nekustamais īpašums ir iznomāts līdz 2021.gada 31.decembrim.