brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

VSAA un PA sadarbosies valsts kapitāla daļu pārdošanā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un VAS "Privatizācijas aģentūra" (PA) ir vienojušās par sadarbību VSAA turējumā esošo valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto valsts kapitāla daļu pārdošanā. Valsts kapitāla daļu pārdošana tiks veikta pamatojoties uz Ministru kabineta (MK) akceptēto Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādāto ziņojumu par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējuma rezultātiem.

VSAA direktore Inese Šmitiņa: "Noslēgtais sadarbības līgums ar PA ļaus veikt VSAA valsts kapitāla daļu pārdošanu bez papildus valsts budžeta resursu piesaistes. Veiksmīgas pārdošanas rezultātā valsts pensiju speciālais budžets saņems papildu ieņēmumus. Šis ir labs piemērs kā valsts iestādes, apvienojot to kapacitāti,  var valsts pārvaldes procesus padarīt efektīvākus un būtiski ietaupīt līdzekļus."

PA valdes priekšsēdētājs Ansis Spridzāns: "Privatizācijas aģentūrai ir profesionāla komanda ar nozīmīgu pieredzi valsts kapitāla daļu pārvaldīšanā un pārdošanā.  Esmu gandarīts, ka VSAA šo pieredzi ir novērtējusi un uzticējusi mums organizēt VSAA pārvaldīto kapitāla daļu pārdošanu."

2013.gada 11.jūnijā MK izskatīja un pieņēma zināšanai PKC Informatīvo ziņojumu par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējuma rezultātiem un ministrijām tika uzdots sagatavot priekšlikumus par turpmāko rīcību ar to turējumā esošajām valsts kapitāla daļām, pamatojoties uz ziņojumā ietvertajām rekomendācijām. Attiecībā uz VSAA un PA noslēgtajā sadarbības līgumā ietvertajām valsts kapitāla daļām PKC rekomendēja izbeigt valsts līdzdalību šajās sabiedrībās, ņemot vērā to, ka valsts līdzdalība nav pamatojama ar darbību stratēģiski svarīgā nozarē vai tirgus nepilnību. PKC ziņojumā tika rekomendēts līdz Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroja izveidošanas brīdim PA vērtēt valsts kapitāla daļu atsavināšanas iespējas atbilstoši tirgus situācijai un atbilstošā situācijā īstenot kapitāla daļu atsavināšanu, nodrošinot valsts interešu ievērošanai izdevīgāko atsavināšanas risinājumu.

Pamatojoties uz MK lēmumu par PKC Informatīvajā ziņojumā ietvertajām rekomendācijām ieviešanu, VSAA un PA noslēdza sadarbības līgumu, kas paredz organizēt to VSAA turējumā esošo valsts kapitāla daļu pārdošanu, kuras PKC ziņojumā norādītas kā atsavināmas. Noslēgtais līgums paredz, ka PA veic 37 sabiedrību valsts kapitāla daļu pārdošanu, t.i. organizē un īsteno visas pārdošanas darbības sākot ar valsts kapitāla daļas novērtēšanu un tirgus vērtības noteikšanu, beidzot ar noslēgto līgumu kontroli un VSAA pārstāvību tiesā gadījumā, ja investors pārkāpj kapitāla daļu pirkuma līguma noteikumus. 

Saskaņā ar noslēgto līgumu PA izstrādās valsts kapitāla daļu pārdošanas noteikumus, pirkuma līgumus izsoles noteikumus, organizēs izsoles, veiks pārrunas ar potenciālajiem pircējiem, nodrošinās pārdošanas procesa publiskumu un caurspīdīgumu. Noslēgtā līguma ietvaros PA arī sadarbosies ar kapitālsabiedrībām, kuru valsts kapitāla daļas tiek atsavinātas.

Sadarbības līguma nosacījumi paredz, ka to kapitālsabiedrību valsts kapitāla daļu pārdošanai, kuras ir iekļautas regulētajā tirgū un kuru nosacītā vērtība ir lielāka par 712 000 euro, PA sagatavos nepieciešamo dokumentu paketi, t.sk. MK rīkojuma projektu un kapitāla daļu pārdošanas noteikumus (kas tiks saskaņoti ar VSAA), lai Labklājības ministrija varētu virzīt MK izlemšanai jautājumu par konkrētās valsts kapitāla daļas pārdošanu un pārdošanas nosacījumiem. 

Savukārt, sabiedrībās, kuras nav iekļautas regulētajā tirgū un kuru kapitāla daļu nosacītā vērtība ir lielāka par 15 000 euro, tiks pieaicināti sertificēti vērtētāji, bet sabiedrībās, kuru kapitāla daļu nosacītā vērtība ir mazāka par 15 000 euro, pārdošanas cena tiks noteikta ar pašu kapitāla metodi. Šo sabiedrību kapitāla daļu pārdošanai tiks izstrādāti pārdošanas nosacījumi, kas nepieciešamības gadījumā atbilstoši izvēlētajai pārdošanas procedūrai ietvers arī pirkuma līguma un izsoles noteikumu projektus. 

Kopumā atbilstoši noslēgtajam līgumam plānots pārdot 37 uzņēmumu valsts kapitāla daļas, pārdodamo kapitāla daļu īpatsvars sabiedrību pamatkapitālā svārstās no 0,82% līdz 14,75%. Plānots, ka šā gada pirmajā pusgadā tiks organizēta un veikta valsts kapitāla daļu novērtēšana un PA strādās pie pārdošanas noteikumu projektu izstrādes. Pirmos pirkuma līgumus plānots noslēgt šā gada trešajā ceturksnī.

Valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto valsts kapitāla daļu saraksts, kas iekļautas VSAA un PA sadarbības līgumā.