brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

„East West Transit” iegādājas MPAS „Latvijas nafta”

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) valde nolēma noslēgt maksātnespējīgās privatizējamās akciju sabiedrības „Latvijas nafta” (MPAS „Latvijas nafta”) 100% akciju paketes pirkuma līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „East West Transit” („East West Transit”). Pirkuma līgums ar „East West Transit” tiks slēgts kā ar vienīgo pretendentu, kas atbilstoši privatizācijas noteikumiem iesniedza apliecinājumu iegādāties akciju paketi. Akciju pakete tiks pārdota par izsoles sākuma cenu 1 lats un „East West Transit” pārņems uzņēmuma saistības, kas uz 2012.gada 31.decembri bija 12 712 879 lati. Lielākie uzņēmuma kreditori ir Finanšu ministrija un Valsts ieņēmu dienests (VID).

 Konsultējoties ar degvielas tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu profesionālajām organizācijām un Ekonomikas ministriju, PA pretendentiem noteica kvalifikācijas prasības, kas paredzēja 5 un vairāk gadu pieredzi degvielas mazumtirdzniecības un/vai degvielas vairumtirdzniecības nozarē Latvijā, pretendenta labu reputāciju, kā arī tā apgrozījumam Latvijas teritorijā pēdējos trīs finanšu gados bija jābūt ne mazākam par 12 miljoniem latu. Saskaņā ar likumu valsts īpašuma objektu nevar privatizēt pircēji ar nodokļu parādiem. Pretendents EWT atbilda noteiktajām kvalifikācijas prasībām, bija iemaksājis PA kontā drošības naudu 178 tūkst. latu apmērā (kas saskaņā ar privatizācijas noteikumiem tiks novirzīta samaksai par 2 valsts zemesgabaliem), un PA valde nolēma atzīt pretendenta iesniegto apliecinājumu par atbilstošu privatizācijas noteikumiem.

 MPAS „Latvijas nafta” ir izveidota 1991.gada 8.maijā. Sabiedrības vienīgais akcionārs ir valsts, un PA ir valstij piederošo akciju turētājs. Sabiedrības pamatkapitāls ir 300 000 LVL. Vienas akcijas nominālvērtība - 1 lats. Ar Rīgas apgabaltiesas 2000.gada 19.oktobra spriedumu MPAS „Latvijas nafta” tika pasludināta par maksātnespējīgu no 2000.gada 4.oktobra. Uzņēmuma aktīvi, ieskaitot degvielas uzpildes stacijas visos Latvijas reģionos, naftas bāzes, u.c. aktīvus, maksātnespējas procesa laikā ir iznomāti SIA „East West Transit” (nomas līguma termiņš 2026.gada oktobris), kas lieto arī preču zīmi "Latvijas nafta". MPAS „Latvijas nafta” degvielas tirdzniecību neveic.

 Ar Rīgas apgabaltiesas 2011.gada 16.novembra lēmumu apstiprināts kreditoru sapulces lēmums par mierizlīguma noslēgšanu maksātnespējas procesā. Lielākie uzņēmuma kreditori ir Finanšu ministrija un VID. No MPAS „Latvijas nafta” kreditoru parāda 12 712 879 latiem atzītie kreditoru prasījumi maksātnespējas procesā, kas iekļauti mierizlīgumā, ir 11 888 237,59 lati. Mierizlīgums paredz veikt maksājumus kreditoriem saskaņā ar apstiprināto grafiku līdz 2026.gada 1.oktobrim. 2013.gada 25.jūnijā starp Finanšu ministriju, VID un MPAS „Latvijas nafta” ir noslēgts komercķīlas līgums ar kuru visa uzņēmuma manta tiek ieķīlāta par labu ķīlas ņēmējiem (kreditoru kopumam) līdz brīdim, kamēr ir spēkā komercķīlas ņēmēju prasījumi, kas izriet no kreditoru noslēgtā mierizlīguma. Komercķīla reģistrēta 2013.gada 8.augustā.

 PA veica apjomīgu darbu, lai potenciālie investori varētu uzzināt par MPAS „Latvijas nafta” akciju paketes privatizācijas iespējām, kā arī iepazīties ar privatizācijas noteikumiem un citu informāciju par objektu. Informācija par privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pieteikšanos izsolei tika publicēta vairākos preses izdevumos, Rīgas Domes mājaslapā, PA mājaslapā bija iespējams iepazīties ar privatizācijas noteikumiem un tiem pievienoto informāciju. Tika informētas degvielas tirgotāju nozares asociācijas un noorganizēta speciāla prezentācija ieinteresētajām personām.