brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Kārtējā dalībnieku sapulce 20.04.2022.

Darba kārtība:

 • Par Possessor 2021.gada pārskata un konsolidētā 2021.gada pārskata apstiprināšana.
 • Par Possessor 2021.gada peļņas izlietošanu.
 • Par Possessor iedalījumu vidējā kapitālsabiedrību grupā.
 • Par Possessor saimnieciskās darbības rezultātiem par 2022.gada 3 mēnešiem.
 • Par Possessor 2021.gada darbības rezultātiem.
 • Citi jautājumi

Pieņemtie lēmumi:

 • Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta “Ernst & Young Baltic” 2022.gada 14.aprīļa neatkarīgu revidentu ziņojumus par Possessor 2021.gada pārskatu un Possessor konsolidēto 2021.gada pārskatu.
 • Apstiprināt Possessor 2021.gada pārskatu un Possessor konsolidēto 2021.gada pārskatu.
 • Possessor 2021.gada peļņu 227 513 euro apmērā novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
 • Iedalīt Possessor vidējas kapitālsabiedrības grupā.
 • Pieņemt zināšanai informāciju par Possessor saimnieciskās darbības rezultātiem par 2022.gada 3 mēnešiem.
 • Novērtēt Possessor 2021.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “ļoti labi”.
 • Iesniegt Pārresoru koordinācijas centram informāciju par Possessor 2021.gada darbības rezultātiem.
 • Piešķirt Possessor valdes priekšsēdētājam A.Gādmanim prēmiju 8 000 euro apmērā un valdes loceklēm D.Gailei un M.Podvinskai 6 000 euro apmērā.
 • Atsaukt ar 2022.gada 20.aprīli Andri Gādmani no valdes priekšsēdētāja amata un Possessor valdes locekles Marinu Podvinsku un Daci Gaili no valdes locekļa amata.
 • Ievēlēt ar 2022.gada 21.aprīli uz piecu gadu termiņu Andri Gādmani par Possessor valdes priekšsēdētāju un Marinu Podvinsku un Kasparu Kociņu par Possessor valdes locekļiem.
 • Noteikt Possessor valdes priekšsēdētājam mēneša atlīdzību 5 000 euro apmērā un Possessor valdes locekļiem mēneša atlīdzību 4 500 euro apmērā katram.
 • Apstiprināt pilnvarojuma līguma projektus par Possessor valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi un par Possessor valdes locekļa pienākumu izpildi.
 • Piekrist, ka Possessor valdes priekšsēdētājs Possessor vārdā noslēdz ar Possessor valdes locekļiem pilnvarojuma līgumus un Possessor valdes locekļi kopā Possessor vārdā noslēdz pilnvarojuma līgumu ar Possessor valdes priekšsēdētāju.